અમે જીવ્યા

Rose-09

અરમાન કેરૂં માન રાખીને અમે જીવ્યા;

અપમાન હો કે માન સાંખીને અમે જીવ્યા

આ આયખાની કો પળો મીઠી અને કડવી;

મિઠાસ કે કડવાસ ચાખીને અમે જીવ્યા

થાતું બધું તો ઇશને આધીન છે સમજી;

બસ હ્રદયમાં વિશ્વાસ રાખીને અમે જીવ્યા

લોકો ભલે જે કંઇ કહે કાને નથી ધરતા;

જે છે હકિકત ધ્યાન રાખીને અમે જીવ્યા

પુછયું “ધુફારી”ને અમે જે કાનમાં કીધું

એ વાત કેરૂં માન રાખીને અમે જીવ્યા

૧૨-૦૫-૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: