અમે જીવ્યા

Rose-09

અરમાન કેરૂં માન રાખીને અમે જીવ્યા;

અપમાન હો કે માન સાંખીને અમે જીવ્યા

આ આયખાની કો પળો મીઠી અને કડવી;

Continue reading