મુકતક (૨૧)

Pearls

 

ગમે ત્યાં રહોતોય હાજર થવાનું,

ચમરબંધ હો તોય ચાકર થવાનું

‘ધુફારી’ સમીકરણ એવા ન સમજે

બધું આખરે તો બરાબર થવાનું

૨૪-૦૬-૨૦૧૬

-૦-

ધ્રુવ છું હું એટલે ખરતો નથી,

સત્ય છું હું એટલે ડરતો નથી;

છેધુફારીઅચળ સરતો નથી,

હું સમય છું એટલે મરતો નથી

૨૫.૦૫.૨૦૧૩

ના મજા આ જગતમાં ક્યાંય રહેવામાં નથી,

ના રજા ફરિયાદ કરવા ક્યાંય કહેવામાં નથી;

આ ‘ધુફારી’ને વિચારો ઘેરતા સંતાપતા

એમ લાગે છે ફરિસ્તા તારા કહેવામાં નથી

૧૧-૦૫-૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: