મુકતક (૨૧)

Pearls

 

ગમે ત્યાં રહોતોય હાજર થવાનું,

ચમરબંધ હો તોય ચાકર થવાનું

‘ધુફારી’ સમીકરણ એવા ન સમજે

Continue reading