આભને અડવા

maadooo

 

આભને અડવા જતાં અટકી ગયા;

ને પછી અર્ધે અમે લટકી ગયા

કોણ જાણે શી થઇ ભ્રમણા હતી;

કે અમે ભ્રમણા મહીં ભટકી ગયા

ગાંઠ પણ બંધાયલી એવી હતી;

તે છતાં પણ તક મળી છટકી ગયા

પાંખ પણ મજબુત એવી ના હતી;

બાજ સમ લાગી અને લટકી ગયા

મન સદા કહેતું ફરે તું ચાલને;

પણ ‘ધુફારી’ ના કહી અટકી ગયા

૧૨-૦૫-૨૦૧૬

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: