આભને અડવા

maadooo

 

આભને અડવા જતાં અટકી ગયા;

ને પછી અર્ધે અમે લટકી ગયા

કોણ જાણે શી થઇ ભ્રમણા હતી;

Continue reading