સજની

LB 5

 

ચાલ સખી તું સાજન થઇજા ને તારી હું સજની;

ભાણ બની તું દિવસ થઇજા ને તારી હું રજની

રિસામણે હું બેસુ જ્યારે મને ત્યારે આવી મનાવે;

રજની તું જ્યાં કરીશ વાતો એને કરીશ હું ગજની

તુજને સન્મુખ બેસાડી પછી તારી પ્રસસ્તિ ગાવી;

મીરાં સમ એક તારો લઇને થાવું મારે ભજની

ઉતાવળા તું કદમ ભરજે નિત હું ભરૂં છું એવા;

હળવેથી હું કદમ ભરતા ચાલીશ ચાલ ગજની

આપણે કરેલ આયોજન બસ પ્રભુકાકા ના જાણે;

થોડું કહ્યું મેં તું ઘણું સમજજે શાનમાં મારી સજની

૦૧-૦૫-૨૦૧૬

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: