પવન

wind

 

બારણા ખોલી કરી આવ્યો પવન;

કેટલા ગાતો હતો મીઠા કવન

આભને વિસ્તાર ઉજમ ઉપડ્યો;

Continue reading