ઓપરેટર

TOp

                  છેલ્લા એક વરસથી રોજની ઘટમાળના મણકા પ્રમાણે ઓફિસ શરૂ થઇ અને દરેક ટેબલ સામેની ખુરશીમાં લોકો ગોઠવાતા ગયા પણ બધાની નજર ઓફિસના દરવાજા પાસેની ટેલિફોન ઓપરેટરની કેબીન તરફ હતી ત્યાં બેસતી એ મેનકા સરોજીનીને જોતા પોતાના કામમાં પરોવાયા પણ સતત કાન તો ઓફિસમાં આજે સૌથી પહેલા કોના એક્ષ્ટેનસનની ઘંટી વાગે છે એ જાણવામાં રહેતી અને જેના ટેબલ પર પહેલી ઘંટી વાગતી એ જાણે ધન્ય થઇ જતો એ ધન્ય થનારામાં હિમાંશુ મુખ્ય હતો.

         ટી બ્રેકમાં ચાર વાંઢા ભેગા થતા તો એક જ ટોપિક રહેતો કે આ અપ્સરાને કોણ લઇ જશે અથવા એ આપણી ઓફિસમાંથી કોઇના પર પસંદગીનો કળશ ઢોળશે કે કેમ..?આ વાત ઉડતી ઉડતી સરોજના કાને તેની સહેલી જેનીફર માર્ફત આવી હતી.આ વાત સાંભળી સરોજીનીએ વિચાર્યું બસ હવે બહુ થયું આનો કશોક રસ્તો કરવો જોઇએ અને એક દિવસ સરોજીની એક અઠવાડિયાની લીવ મુકી એ ગાયબ થઇ ગઇ ત્યારે તેના બદલે જાડી માર્થાએ કામ સંભાળ્યું.

Continue reading