મુકતક (૨૦)

shell

 

શુન્ય તણી ત્રિજયા હીં જે ભાસતો છેદ છું,

ભાવી તણાં ભૂતળ તળે ધરબાયેલો હું ભેદ છું;

ધુફારીતણી રેખા મહીં તો ક્યારનો હું કેદ છું,

Continue reading