માને કોણ…?

air india

          દિલ્હીથી મુંબઇ આવવા વાળી ફલાઇટ નંબર ૮૬૫ બરોબર સવારના ૧૦.૦૦ વાગે ઉપડી અને ૧૨.૧૫ વાગે લેન્ડ થવાની હતી ત્યાં આશરે ૧૧.૩૦ના સુમારે એકાએક ત્રાડ નાખી છેલ્લી હરોળમાંથી એક નરે ઊભા થઇ કહ્યું

‘આ ફલાઇટ મુંબઇ નહીં હવે કરાચી જશે કોઇ પણ ચુંચા કરશે તો હું આ બોમ્બથી ફલાઇટ ફૂકી મારીશ’કહી એક મોતીએ મઢેલ નાળિયેર દેખાડી ઉમેર્યું

Continue reading