મુકતક (૧૯)

Pearls A

જગતમાં લોક ગણવા જાવ તો ચોમેર કોટી છે,

ઘણા તો રોજ બદલે વેષ ઘણાને લંગોટી છે;

‘ધુફારી’ આજ જે વહેવાર એની રીત ખોટી છે

અહીં મહેનત કરે છે એના હાથમાં રોટી છે

૨૯૦૧૨૦૧૩

મય તણા જામો મહીં મયકશો ડૂબ્યા

ફૂલોને ડૂબવું પડ્યું,પથ્થર ના ડૂબ્યા

ત્યાં ધુફારી’એ અજબ માહોલ જોયો

જીવતા ડુબી ગયા મડદા ના ડુબ્યા

૧૧૧૨૨૦૧૪

પ્રેક્ષકો તો છે ઘણા પણ નાચનારો એક છે

ભુલનારા છે ઘણા સંભારનારો એક છે

કવિ મિત્રો સભામાં પણધુફારીએક છે

ડૂબનારા છે ઘણા પણ તારાનારો એક છે

૨૯-૦૩-૨૦૧૩–/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: