મુકતક (૧૯)

Pearls A

જગતમાં લોક ગણવા જાવ તો ચોમેર કોટી છે,

ઘણા તો રોજ બદલે વેષ ઘણાને લંગોટી છે;

‘ધુફારી’ આજ જે વહેવાર એની રીત ખોટી છે

Continue reading