સમાચાર (૩)

paper

(ગતાંકથી ચાલુ)

‘હુકમ કરો શેઠ….’અબ્દુલા શેઠે ટેબલ પર પડેલા અબુબકરનો હાથ પકડતા કહ્યું

‘બે દિવસ પછી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવજો કે તમારી ટ્રક ગુમ થઇ ગઇ છે…’

 ‘પણ ટ્રક તો તમે લઇ જાવ છો પછી…..?’અવઢવમાં અટવાતા અબ્દુલા શેઠે ઝીણી આંખ કરી પુછ્યું

‘શેઠ તમને રોટલાથી કામ છે કે ટપ ટપથી…?’આંખ મિંચકારતા અબુબકરે પુછ્યું

Continue reading