સમાચાર (૨)

paper

(ગતાંકથી આગળ)

‘રમજુનો શેઠ મુલચંદ,મંત્રી ભવરલાલ અને પોલીસ કમિશ્નર વી.કે.શર્મા…’

‘મુલ ચંદ…..?’

‘રમજુને પાર્સલ પહોચાડવા સોનપર મોકલવાનું તો બહાનું હતું મુલચંદની મેલી નજર શકિનાની જવાની પર ક્યારની હતી એટલે રમજુ ગયા પછી એકલી શકિનાને ફસાવવા એના ઘરમાં ગયો હતો અને શકિના ઘરના પાછલા દરવાજાથી ભાગતી બાવનસા ઓલિયાની દરગાહમાં આવી ત્યારે મુલચંદે કહ્યું કાલે તો તું દરગાહમાંથી બહાર આવીશને…?’

Continue reading