આંખમાં

eye

આંખમાં આંખો પરોવી ને કહો;

વાત સાચી હોય જે તેવી કહો

વાત હું તો જાણવા માંગુ છતાં;

Continue reading