ડરતા નથી

dap

પાનખરમાં પાન જે ખરતા નથી;

તે પવનની મારથી ડરતા નથી

સંત ઢોગી હોય તે લોકો તણાં;

Continue reading