મુકતક (૧૮)

pearl

હાથમાં પકડી કલમ ઘસતા રહો,

જયાં કવિઓ હોય ત્યાં વસતા રહો;

કોઇ શું કહેશેધુફારીપરવાહ નથી,

Continue reading