મુકતક (૧૭)

Pearls A

સુરજ નારાયણ રથમાં ઘોડા સાત લઇને આવ્યા છે,

મન માણિગર રીઝવવાને સોગાત લઇને આવ્યા છે,

માનવ મહેરામણમાં છે ‘ધુફારી’એટલું એ જાણે છે

Continue reading