‘હાઇકૂ (૩)’

 

inkpot

    પેટનો ખાડો                ચાંદની દૂધ                કલમ માંગે 

માટી નાખતા કદી      જેવી હોય તો પણ          ન મહેતાણું કદી

   પુરાતો નથી                કોફી ના બને               લખવા તણું

૨૩-૧૨-૨૦૧૪