ક્યાંક તો વંચાય છે;

poet

મેં લખી પહેલી ગઝલ દિલ વાંચતા હરખાય છે

જેમ દિલ માશુક મળતા પ્રેમથી હરખાય છે

સામયિક કો છાપશે ના છાપશે કોને ખબર?

કોક કોમળ દિલ મહીં એ ક્યાંક તો સચવાય છે

સુર તણાં વાઘા સજીને ક્યાંક તો ઊભી હશે;

કોક કોકિલ કંઠ ગાવા પ્રેમથી લલચાય છે

કોક પ્રેમી જન તણાં દિલ તરબતર એથી થશે;

પ્રેમનો સાગર નયનથી એ થકી છલકાય છે

આ ‘ધુફારી’ દિલ મહીં છે એટલી ધરપત હવે;

મેં લખેલી આ ગઝલ જો ક્યાંક તો વંચાય છે

૦૩-૦૩-૨૦૧૬

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: