ક્યાંક તો વંચાય છે;

poet

મેં લખી પહેલી ગઝલ દિલ વાંચતા હરખાય છે

જેમ દિલ માશુક મળતા પ્રેમથી હરખાય છે

સામયિક કો છાપશે ના છાપશે કોને ખબર?

Continue reading