મુકતક (૧૬)

pearl

મેં લખેલી આ ગઝલ જો ક્યાંક તો વંચાય છે

સાંભળીને લોક મોઢે વાહ નિકળી જાય છે;

સાજના સંગાથમાં જોયું ‘ધુફારી’ એટલું

આ ગઝલના શે’ર ત્યારે કંકુ વરણા થાય છે

૧૪-૧૨-૨૦૧૪

વાતનો કંઇ પણ ના વિવાદ કર,  

પાછો ફરીને ના કશી ફરિયાદ કર;

ભુલવા જેવું છે ઘણું તે ભુલી કરી

યાદ કરવા જેવું તો તું યાદ કર

૩૦-૦૬-૨૦૧૪

મન બરકરાર હોવો જોઇએ

ભરોસો તલભાર હોવો જોઇએ;

કાગળ કલમ ઉપાડેથી શું થશે?

શબ્દનો સહકાર હોવો જોઇએ

૨૨-૦૮-૨૦૧૪

ના કશી ફરિયાદ કરવા માગું છું,

ના કશી તકરાર કરવા માગું છું;

બે પળ મારા કાજે જરા ફાળવો,

હું ફકત સંગાથ કરવા માગું છું

૩૦-૦૬-૨૦૧૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: