મુકતક (૧૬)

pearl

મેં લખેલી આ ગઝલ જો ક્યાંક તો વંચાય છે

સાંભળીને લોક મોઢે વાહ નિકળી જાય છે;

સાજના સંગાથમાં જોયું ‘ધુફારી’ એટલું

Continue reading