ખેતો વાઢો (૨)

karai

                 વાત ઘણી જુની એટલે ૧૯૬૦ના આજુબાજુની છે જયારે બર્કલી,સીજર્સ,હની-ડ્યુ, પાસિન્ગ-શો,ચારમિનાર,કેવેન્ડર્સ જેવી સિગારેટની જ ચાલ હતી જોકે હજી પણ છે.દુનિયા આખીમાં વર્જીનીઆનું તમાકુ સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે, એ વર્જીનીઆ તમાકુમાંથી બનાવેલી કથ્થાઇ કાગળમાં વિટેલી અને બીજી સિગારેટોથી થોડી જાડી અને ચપટી સિગારેટ મુંબઇની ધી ઇમ્પિરીયલ ટોબેકો કંપનીએ બનાવીને બજારમાં મુકી.આખી પાકેટ પીળા કલરની હતી અને એ પહેલી સિગારેટની પાકિટ હતી જેના પર સફેદ અક્ષરથી બધુ લખાણ ગુજરાતીમાં છપાયેલું હતું   

Continue reading