બાળપણ

theri

બાળપણમાં પાછા વળાય તો કિટ્ટા બુચા રમિયેં;

આંબલીને પીલુ ખાવા વગડામાં જઇ ભમિયે

માળિયાથી મોઇ ડાંડિયો ગોતી કરી ઉતારી;

શેરી વટાવી ચોકમાં જઇને ભેરૂ સાથે રમિયે

કોડી સામે દાણિયાની અદલા બદલી કરીએ

આંટી દેવા કુંડાળાની લખોટીઓથી રમીયે

ઘેઘર વડની વડવાઇઓમાં લટકીને ઝુલીને

કાંતો ચોર પોલીસ કાંતો પકડા પકડી રમિયે

નિશાળમાંથી કલાસ વચ્ચે ગુટલીઓ મારીને;

નિત નવા બાકસની છાંપો શોધવા ભટકિયે

તળાવમાં તાજા આવેલા પાણીમાં ન્હાવાને;

ચડ્ડી ભેર ઘેરમાંથી દોડી તરવા કાજે પડિયે

કેટલાક કામો છાના છપના રાખીને કરવાના

પ્રભુકાકા ને ખબર પડે નહીં સંતાતા સૌ ફરીયે

૧૯-૦૨-૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: