બાળપણ

theri

બાળપણમાં પાછા વળાય તો કિટ્ટા બુચા રમિયેં;

આંબલીને પીલુ ખાવા વગડામાં જઇ ભમિયે

માળિયાથી મોઇ ડાંડિયો ગોતી કરી ઉતારી;

Continue reading