દોઢ ડાહ્યો         

man-playing-puzzle_~itf329013

       સવારના ટાઢા પહોરમાં આંગણાના તુલસી ક્યારે દીવો મુંકી કાંતા જ્યાં પાછી વળી તો ઝાળિયું ખોલીને આવેલી ઝવેરે કહ્યું ‘જયશ્રી કૃષ્ણ’

‘જયશ્રી કૃષ્ણ આવ ઝવી…’કહી કાંતા ઘરમાં દાખલ થઇ અને સોફા પર બેસતા કહ્યું

‘બેસ…તે શું આજે ઘણા દિવસ પછી દેખાણી ક્યાં હતી આટલા દિવસ…?’

‘અરે…શું વાત કરૂં મારી સાસુની તબિયત આટલી બગડી તોંય મારી જેઠાણીએ મને જાણ ન કરી બોલ… એ તો ભલુ થજો ભુલાભાઇનું તેમણે મને સમાચાર આપ્યા ને સાંજની બસમાં જ જેતપુર ગઇ’

Continue reading