મને બહુ ગમે છે

LB 6

(રાગઃબડે અચ્છે લગતે હૈ યે ધરતી યે નદિયાં યે રૈના…..)

મને બહુ ગમે છે….

શું…..?

તારા નયનો, તારા ગાલો, તારી વાતો ને….

ને…? તું…. મને બહુ ગમે છે

હળવે હળવે ભાણ સરતો અસ્તાચળમાં જાશે,)

ભારે આંખે સંધ્યા કેરા પાલવમાં સંતાશે;     )(૨)

Continue reading