વાંઝણી

kutto

                   કોઇ સમયિકમાં એક વાર્તાનું શિર્ષક વાંચેલું “વાંઝણી” આ શબ્દ માનવ જીવનમાં સાંભળવા મળે છે પણ જાનવરમાં પણ લાગુ પડતું હશે એ ખબર ન હતી પણ આજે જનાવરમાં પણ લાગુ પડતી હતી એની જુની બની ગયેલી સત્ય ઘટનાની વાત કરૂં છું.

Continue reading