આભ સામે તાકતા

vichar 2

સાગર તણી ભરતી સમા આ સ્પંદનો કાં જાગતા?;

આ સ્પંદનો ભેગા મળી શાને જવાબો માંગતા?

વણઝાર છે પ્રશ્નો તણી ને જો જવાબો ના જડે;

Continue reading