મોટોગ્રંથ

BOOK 3

છે હ્રદય મારું પ્રણયથી તરબતર,

કેફની એને અસર છે માતબર;

આંખના દિવા તણા ઉજાસમાં;

યાદના પાના ગણ્યા મેં રાતભર

કેટલા પાના હતા તો જર્જરિત

ફેરવ્યા એને બહુ સંભાળ સર

વાંચતા મીઠી મળી એના મહીં;

યાદ કડવી એ મહીંથી બાદ કર

જો અગર છુટી જતી દેખાય કો’

પ્રેમથી સીટી વગાડી સાદ કર

બાથમાં લઇ તું જરા બેસાડજે

શબ્દ મીઠાથી જરા સંવાદ કર

આ ‘ધુફારી’ તો ફરીથી વાંચવા   

 કોઇ મોટોગ્રંથ તું તૈયાર કર

૨૫-૦૧-૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: