મોટોગ્રંથ

BOOK 3

છે હ્રદય મારું પ્રણયથી તરબતર,

કેફની એને અસર છે માતબર;

આંખના દિવા તણા ઉજાસમાં;

Continue reading