મુકતક (૧૫)

shell

છે હ્રદય મારું પ્રણયથી તરબતર,

કેફની એને અસર છે માત બર;

તું ‘ધુફારી’ને મળે કે ના મળે,

સ્વપ્નમાં જોઇ તને મેં રાત ભર

૨૩-૧૨-૨૦૧૪

બાગમાં વાવેલ ફૂલો રોજ મહેકી જાય છે

તરબતર આ દિલ પછી તો ખુબ બહેકી જાય છે

આ ‘ધુફારી’ આમ્રડાળે રોજ એ નિહાળતો

એક કોયલ આંગણામાં રોજ ટહુકી જાય છે

૧૧-૧૨-૨૦૧૪

સુંદર ચહેરાઓ સાથે શબાબ હોય છે,

એ ચહેરાઓનો અજબ રૂબાબ હોય છે;

કોઇની ક્યાંક લાગી જાય બુરી નજર

ચહેરાઓ આગળ નકાબ હોય છે

૩૦-૦૬-૨૦૧૪

વાત કરતા રાત નીકળી જાય છે,

કોઇ રસપદ વાત ઝકળી જાય છે;

બાંધવા ચાહો ‘ધુફારી’ બંધાય ના,

ને હવામાં સમય પીગળી જાય છે.

૧૬-૦૭-૨૦૧૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: