મુકતક (૧૫)

shell

છે હ્રદય મારું પ્રણયથી તરબતર,

કેફની એને અસર છે માત બર;

તું ‘ધુફારી’ને મળે કે ના મળે,

Continue reading