તું ચગાવ જિંદગી

patang

 

સમજી મને પતંગ તું ચગાવ જિંદગી;

સમયના પવનમાં તું લહેરાવ જિંદગી

પહાડના કે ખાઇના કો’ ઘેઘૂર ઝાડમાં;

વચ્ચે જ કાપી દોર તું ફસાવ જિંદગી

ધગધગેલી ને તપેલી રેતના ટીંબા પરે;

યા કોઇ ખાબોચિયે તું પથરાવ જિંદગી

બાળપણની છબી દેખાડ તું લલચામણી

પામવા ને એની મજા તું દોડાવ જિંદગી

દુઃખો વિસારીને સદા હસતો રહ્યો છું છતાં

‘ધુફારી’ને અગર ચાહે તો તું રડાવ જિંદગી

૨૦-૦૧-૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: