તું ચગાવ જિંદગી

patang

 

સમજી મને પતંગ તું ચગાવ જિંદગી;

સમયના પવનમાં તું લહેરાવ જિંદગી

પહાડના કે ખાઇના કો’ ઘેઘૂર ઝાડમાં;

Continue reading