મુકતક (૧૪)

Pearls A

ખલક આખીમાં ફરતો ફરું છું

જીવન આ શું છે શોધ્યા કરું છું

‘ધુફારી’ને લાધ્યા છે છેડા જીવનના

હું જીવતરના બે છેડા સરખા કરું છું

Continue reading