હાઇકૂ (૨)

RB

  ફૂલ ચૂંટેલુ                         દિવા સ્વપ્ન                             આંખ અટારી

રડયું નવોઢા હો                 કહેવાય છે પણ                        મહીંથી વાયરો ના

 ચાલી સાસરે                      દીવો ના મળે                             વહેતો કદી

૧૧-૧૧-૨૦૧૨