મુકતક (૧૩)

shell

મહેફિલ તણાં માહોલમાં ખુદ પર હસી શકું છું

તીરો ક્ટાક્ષ કેરા પણ ખુદ પર ક્સી શકું છું

ચાવી ‘ધુફારી’ને મળી ગઇ હાથમાં એવી

હું એટલે તો હર હ્રદયમાં પણ વસી શકું છું

૧૪-૦૩-૨૦૧૪

મારી નજરમાં તારા પ્રત્યે પ્રેમ છે,

તારી નજરમાં પ્રેમ પ્રત્યે વ્હેમ છે;

“ધુફારી’ને તો એજ સમજાતું નથી,

બંને નજરમાં આ તફાવત કેમ છે?

-oo0oo-

જિન્દગીના ઝેર પી મરવું નથી,

મોત છો સામે રહે ડરવું નથી;

ડૂબવામાં છે “ધુફારી’ને મજા,

નેણમાં તારા રહી ખરવું નથી

૨૨-૧૨-૨૦૧૫

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: