મુકતક (૧૩)

shell

મહેફિલ તણાં માહોલમાં ખુદ પર હસી શકું છું

તીરો ક્ટાક્ષ કેરા પણ ખુદ પર ક્સી શકું છું

ચાવી ‘ધુફારી’ને મળી ગઇ હાથમાં એવી

Continue reading