મુકતક (૧૨)

pearl

 

એ ખબર પડતી નથી કે આમ શાને થાય છે,

હું નથી એ જાણતો કે આમ શાને થાય છે;

શોધવા એના સઘડ હું ફર્યો આખી ધરા.

વાટ પર ચાલ્યો‘ધુફારી’વાટ બદલી જાય છે.

૨૧-૧૨-૨૦૧૩

સોણલા કેરા જગતમાં મોર તું થઇ જા,

કો સખીના કાળજાને કોર તું થઇ જા;

જો ‘ધુફારી’ વાત માને એટલુ કહેશે,

કોઇના નયનો મહીં ચિતચોર તું થઇ જા.

૦૫-૦૧-૨૦૧૪

૦-

પડદો હટાવી ને જરા શું બહાર તું આવી ગઇ,

રૂપના ચમનમાં તો અનેરી બહાર આવી ગઇ;

જોયું “ધુફારી” કેટલા દિલની કતલ ત્યાં થઇ ગઇ,

બસ એ રહ્યો સાબુત ઇશની વહાર આવી ગઇ

૧૫-૧૨-૨૦૧૫          

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: