મુકતક (૧૨)

pearl

 

એ ખબર પડતી નથી કે આમ શાને થાય છે,

હું નથી એ જાણતો કે આમ શાને થાય છે;

શોધવા એના સઘડ હું ફર્યો આખી ધરા.

Continue reading