બાળા અને બુઢ્ઢા (૨)

dado

(ગતાંકથી ચાલુ)

‘તે શું રમલા તને સવારના પહોરમાં ફુરસદ મળી ગઇ…આવ બેસ બેસ’કહી રમણભાઇ કિચનમાં જઇ પાણી લઇ આવ્યા

‘આ તું પાણી લાવ્યો ઘરમાં કોઇ નથી….?’રમણભાઇએ આસપાસ જોતા પુછ્યું

‘આ ઇલા બજાર ગઇ છે અને સુરિયો એની ઓફિસે ગયો છે ચ્હા બનાવું ને..?’

‘ઇ પછી થઇ રહેશે પહેલા અહીં બેસ ને મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ’રમણભાઇએ વિનોદભાઇનો હાથ પકડી બેસાડતા કહ્યું

Continue reading