મુકતક (૧૧)

shell

પવનને વીંધી શકે એવી ત્વરા તું આપજે,

રાત કે દિવસ ન હો એવી ધરા તું આપજે;

જે તલબગારો હશે પીધા પછી તેને ચડે,

ના ‘ધુફારી’ને ચડે એવી સુરા તું આપજે 

૨૪-૦૫-૨૦૧૩

-૦-

દિલ તણા ક્યારા મહીં શબ્દો અમે વાવ્યા હતા,

વેલ ત્યાં પલ્વિત થઇ ને ફૂલ પણ આવ્યા હતા;

ગીત ને સાનેટ સાથે ગઝલ પણ ખીલી હતી,

છાબડીમાં લઇ ‘ધુફારી’ અર્પવા આવ્યા હતા 

૩૦-૦૫-૨૦૧૫

@@@@@

ધ્રુવ તારક સમ ‘ધુફારી’ સ્થિર થવાનું મન થયું

આભમાં અવિચળ રહીને સ્થિર થવાનું મન થયું

ઉદ્‍ભવે વિચાર કેરા વમળ નીચે લઇ જતા

એ વમળમાંથી તરીને સ્થિર થવાનું મન થયું 

૩૧-૧0-૨૦૧૨

આ ધરા પર ના ફર્યો ને તે છતા થાકી ગયો

દુઃખ બધા ખાંડી કરીને ચૂર્ણ હું ફાકી ગયો

તાપ ને પરિતાપ સાંખ્યા છે ‘ધુફારી’ જગ તણા

વૃક્ષપરના આમ્રફળ સમ હું હવે પાકી ગયો. 

૧૪-૧૧-૨૦૧૩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: