મુકતક (૧૧)

shell

પવનને વીંધી શકે એવી ત્વરા તું આપજે,

રાત કે દિવસ ન હો એવી ધરા તું આપજે;

જે તલબગારો હશે પીધા પછી તેને ચડે,

Continue reading