કોરી કિતાબ

કલમ અને કિતાબ

કોરી કિતાબ

સુંદર ચહેરાઓ સાથે શબાબ હોય છે;

એવા ચહેરાઓ સાથે રૂબાબ હોય છે.

છે પ્રશ્નની વણજાર ઊભી દિલ મહીં;

Continue reading