દોડી ગયા

running

 

દોડી ગયા

ચઢી સોપાન તું દેવળ મહીં જાતી હતી;

મદદમાં હાથ ત્યાં ધરવા અમે દોડી ગયા

નયન કેરી અટારી તેં જરા ખોલી હતીઃ

હ્રદય સિંહાસને સરવા અમે દોડી ગયા

Continue reading