ઓથાર છે

dap

‘ઓથાર છે’

જ્યાં નજર દોડાવશો ત્યાં ભય તણો ઓથાર છે;

અવનવા રૂપો ધરેલા ભય તણો ઓથાર છે

જે મળે ખ્યાતી જગતમાં તે મજા કંઇ ઓર છે;

છે રવિને પણ ગ્રહણના ભય તણો ઓથાર છે

ગંજ જે ખડકી રહ્યા છો ધન તણા ભંડારમાં;

સંપતિને લૂટ કેરા ભય તણો ઓથાર છે

દુશ્મનો ભેગા કરી ને જિન્દગીમાં શું મળ્યું ?;

જીન્દગીને મોત કેરા ભય તણો ઓથાર છે

રૂપના અંબાર સમ તારૂં બદન શોભે ભલે;

એ બદન પર કરચલીના ભય તણો ઓથાર છે.

મોતની તલવાર માનવ પર સતત લટકી રહી;

તૂટશે એ ઘાત કરવા ભય તણો ઓથાર છે

આ “ધુફારી”ના કવચમાં ભય વગર તું ચાલજે;

એ કવચમાં ના કશા પણ ભય તણો ઓથાર છે

૨૧-૧૨-૨૦૧૩

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: