ઓથાર છે

dap

‘ઓથાર છે’

જ્યાં નજર દોડાવશો ત્યાં ભય તણો ઓથાર છે;

અવનવા રૂપો ધરેલા ભય તણો ઓથાર છે

જે મળે ખ્યાતી જગતમાં તે મજા કંઇ ઓર છે;

Continue reading